Регистрация | Забравена парола

Условия за членство

    

Съюзът на екскурзоводите в България се образува от доброволно обединени индивидуални членове – физически и юридически лица, които приемат неговия устав и са готови да съдействат за постигане на неговите цели.

 

 

Условия за членство:

- Кандидатът трябва да има професионална квалификация за професия "екскурзовод" по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение, или висше образование по специалности от професионално направление "Туризъм", в учебните планове, на които е заложена теоретична и практическа подготовка по екскурзоводство в рамките на минимум един учебен семестър;

- Кандидатът трябва да има минимум тригодишен стаж по специалността;

- Кандидатът трябва да е положил изпит за придобиване на правоспособност.

 

 

 

С решение на Общото събрание от 21. 12. 2014 г. размерът на членския внос за една календарна година се определя на 30 (тридесет) лв., а за издаване на членска карта се заплаща 20 лв. еднократно.

 

Нови членове се приемат със заявление, подадено до Управителния съвет на адреса на Съюза. Формуляр на заявлението можете да изтеглите от тук.

 

 

Образец на членските карти, издавани от Съюза на екскурзоводите в България: