Регистрация | Забравена парола

ПОКАНА

28-11-2019

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Съюз на екскурзоводите в България" - Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 28.11.2019 г. от 11.00 часа в зала ‘′Одесос′′ във Варненски археологически музей, гр.Варна бул. „Княгиня Мария Луиза" 41, при следния дневен ред:

  1.   Гласуване на изменение и допълнение на Устава на СЕБ, съгласно представен проекто-устав, съдържащ предложенията за изменения и допълнения.

Проект за решение: ОС приема измененията и допълненията в Устава на СЕБ.

 

  2. Справка за дейността на Съюза през 2019 година до момента;

Проект за решение: ОС приема справката за дейността на СЕБ през 2019 г.  

 

  3. Приемане на бюджет и календарен план на СЕБ за 2020 година;

Проект за решение: ОС приема бюджет и календарен план на СЕБ през 2020 г.  

 

  4. Освобождаване на Тихомир Патарински като член на УС на СЕБ. Избор на нов член на УС на СЕБ на мястото на Тихомир Патарински.

Проект за решение: ОС избира нов член на УС на мястото на Тихомир Патарински.  

   5.    Разни.

 

Регистрацията на участниците в ОС започва 30 минути преди определения начален час. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред. Книжата, които ще бъдат поставени за обсъждане и разглеждане на Общото събрание, ще бъдат предоставени за предварително разглеждане 7 дни преди датата на събранието в офиса на СЕБ.   Всички събития »