Регистрация | Забравена парола

ОБЩО СЪБРАНИЕ - 22.03.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ И НЕГОВИЯ ДНЕВНИЯ РЕД.

  Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Съюз на екскурзоводите в България" - Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 22.03.2018 г. от 14 ч. в залата на Духовно-просветен центърСв. Архангел Михаил" гр. Варна ул. „27-ми юли" № 9, при следния дневен ред:

1. Информация за движението на чле­нуващите в СЕБ;

2. Отчет на управителния съвет за дейността на съюза в периода 2013 - 2017 г.;

3. Отчет на контролния съвет;

4. Освобождаване от отговорност на председателя на УС, членовете на управителния съвет и на контролния съвет за изминалия мандат;

5. Избор на нов управителен съвет и контролен съвет;

6. Избор на председател на УС на съюза:

7. Разни.  

 

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.   

 

Обявлението е публикуванo във вестник Народно дело:

 

http://narodnodelo.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/Всички новини »