Регистрация | Забравена парола

ПОКАНА - ОБЩО СЪБРАНИЕ 28.02.2019 г.

ПОКАНА:

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Съюз на екскурзоводите в България" - Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.02.2019 г. от 12.00 часа в залата на Духовно-просветен център „Св. Архангел Михаил" гр.Варна ул. „27-ми юли" № 9, при следния дневен ред:

1.    Отчет на УС за 2018 година.

Проект за решение: ОС приема отчета за изминалата 2018 година.


2.    Изменение и допълнение на Устава на СЕБ , съгласно представен проекто-устав, съдържащ измененията и допълненията.

Проект за решение: ОС приема измененията и допълненията в Устава на СЕБ.


3.    Разискване на необходимостта от създаване на търговско дружество (ЕООД) собственост на СЕБ;

Проект за решение:  ОС гласува създаването на ЕООД собственост на СЕБ.

 

4.    Разни.  


Регистрацията на участниците в ОС започва 30 минути преди определения начален час. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред. Книжата, които ще бъдат поставени за обсъждане и разглеждане на Общото събрание, ще бъдат предоставени за предварително разглеждане 7 дни преди датата на събранието в офиса на СЕБ. Всички новини »