Регистрация | Забравена парола

Устав

 

УСТАВ

на

Съюза на екскурзоводите в България

 

Приет на Общо делегатско събрание на Съюза на 02. 12. 2002г. и изменен с решение на Общото събрание на 01. 05. 2008 г.

 

 Чл. 1. Съюзът на екскурзоводите в България /СЕБ/ е сдружение с нестопанска цел и дейност в обществена полза за защита на колективните интереси на екскурзоводите и обединяване на усилията им за издигане престижа на професията и нейното упражняване в името на общочовешките ценности.

 

 Чл. 2. СЕБ е юридическо лице със седалище в гр. Варна и се създава за неопределен срок.

 

 Чл. 3. СЕБ се образува от доброволно обединени индивидуални членове – физически и юридически лица, които приемат неговия устав и са готови да съдействуват за постигане на неговите цели.

 

 Чл. 4. Цели на дейността на СЕБ са:

 1. Участие във формирането на цялостната стратегия за развитие на туризма в България в качеството си на обществен партньор, опонент и оценител в диалог с компетентните държавни институции и другите обществени организации;

 2. Подпомагане на професионалните инициативи на своите членове за принос в икономическото,
социалното и културното развитие на обществото;

 3. Оказване на съдействие за съхраняване и популяризиране на опита и традициите в екскурзоводското обслужване в България;

 4. Изучаване и прилагане на чуждестранния опит в екскурзоводската дейност;

 5. Издигане престижа на екскурзоводската професия и защита на специфичните професионални интереси на екскурзоводите в България, включително и във взаимодействие със синдикалните и другите обществени организации;

 6. Подпомагане на професионалното усъвършенстване на своите членове и разработване на предложения за система за сертифициране на правоспособни екскурзоводи;

 7. Издигане имиджа на България като привлекателна туристическа дестинация сред чуждестранните гости и партньори и популяризиране на туристическите забележителности на страната сред българските граждани.

 8. Осъществяване самостоятелно и с други заинтересовани организации издателска дейност в
страната и чужбина.

 

 Чл. 5. В изпълнение на своите цели на дейност СЕБ осъществява обществените си функции като:

 1. Прави предложения и съвместно с други организации участва в разработване на проекти за нормативни актове, свързани с туристическата дейност;

 2. Самостоятелно или съвместно с други организации провежда браншови форуми, конференции, дискусии и др.;

 3. Организира курсове за повишаване на квалификацията на екскурзоводи;

 4. Разработва система за оценка на професионалните качества на екскурзоводите;

 5. Събира и актуализира масив от данни и практическа информация за възможностите за туризъм и пътувания в България;

 6. По своя инициатива, при поискване и на основата на постигнати споразумения с държавни и стопански органи, търговски дружества и обществени организации предоставя :

 а/ разработки, експертизи, рецензии и прогнози, свързани с туристическото обслужване и неговото развитие, както и цялостни проекти за организацията на туристическото обслужване в националните туристически комплекси;

 б/ професионална помощ и ноу-хау при подготовката и преподготовката на екскурзоводи, аниматори и
придружители;

 в/ разработки на маршрути за рекреативен, опознавателен, спортен и хоби-туризъм на територията на
страната;

 г/ информация за туристически обекти на територията на страната.

 7. Самостоятелно или съвместно с други организации популяризира туристическите забележителности на страната както зад граница, така и сред българските граждани посредством печатни издания /справочници, пътеводители, проспекти/, видеофилми, лектории, инсентив турове и др.

 8. Осъществява контакти със Световната федерация на асоциациите на екскурзоводите и сродните браншови организации от други страни с цел размяна на опит и плодотворно сътрудничество в интерес на професията;

 9. Разработва система за отличаване на изтъкнати представители от бранша и популяризиране на техния личен професионален опит.

 

 Чл. 6. Съюзът на екскурзоводите в България създава необходимата за дейността материална база
като:

 1. Придобива, управлява и стопанисва движимо и недвижимо имущество съобразно целта, предмета на дейност и функциите си;

 2. Отделя средства и осигурява условия съвместно с професионалните организации за осъществяване
правото на труд, благоприятна обстановка за работа, повишаване на квалификацията и социалното подпомагане на своите членове.

 

 Чл. 7. Към СЕБ могат да се създават звена за спомагателна стопанска и социално-културна дейност по
установения в законодателството ред:

 1. Професионални фондове

 2. Издателска и печатна база;

 3. Рисков фонд.

 

ЧЛЕНСТВО

 

Чл. 8. Членовете на СЕБ са индивидуални.

 

 Чл. 9. /1./ Членството в Съюза е доброволно.

 /2./ Физически лица членове на СЕБ могат да бъдат български гражданини или чужденци на работа в страната, който в момента на встъпването си работи, или в предходните три календарни години е работил поне 6 месеца като:

 - организатор туристическо обслужване;

 - диспечер екскурзоводско обслужване;

 - екскурзовод;

 - аниматор;

 - организатор спортна дейност;

 - придружител;

 - представител на чуждестранен или български туроператор.

 /3/ членове на СЕБ могат да бъдат всички преподаватели във висши и полувисши учебни заведения в страната по специалностите, подготвящи кадри за туристическата индустрия.

 

Чл. 10. Приемането на членове става въз основа на писмена молба, придружена със служебен документ, удостоверяващ, че са налице условията за членство по чл. 9. на настоящия устав.
Юридическите лица, които желаят да бъдат членове на СЕБ следва към молбата да представят удостоверение за регистрация. (Изм. с решение на Общото събрание 01.05.2008 г.) Документите се адресират и подават до председателя на Съюза.

 

 Чл. 11. Всеки член на СЕБ има право лично или чрез упълномощен представител:

 1. Да участва в разискванията и при вземането на решения в съответното организационно звено от
системата на СЕБ.

 2. Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на СЕБ.

 3. Всеки член може да бъде избиран най-много за два последователни мандата в ръководните органи на СЕБ.

 4. Да му се оказва професионално и социално подпомагане в рамките на СЕБ или съвместно със
синдикалната организация в която членува.

 5. Да ползва добросъвестно материално-техническата база на Съюза.

 6. Да бъде улесняван и подпомаган при повишаване на професионалната квалификация и упражняване на професията.

 

Чл. 12. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права не може да бъде предоставено другиму.

 

Чл. 13. Всеки редовен член е длъжен:

 1. Да работи за постигане на целите на СЕБ.

 2. Да спазва устава и решенията на ръководните органи на Съюза.

 3. (Изм. с решение на
Общото събрание 01.05.2008г.) Да участва в дейността и мероприятията на Съюза.

 4. Да спазва законите и кодекса на екскурзовода.

 5. Да плаща редовно членския си внос.

 

Чл. 14. /1/ Член на Съюза се изключва когато:

 1. В продължение на три години не е упражнявал професионална дейност в сферата на туризма.

 2. Нарушава Устава или без уважителни причини не спазва решенията на управителните органи;

 3. С поведението си злепоставя СЕБ пред обществеността;

 4. Не е плащал членски внос в продължение на една календарна година.

 5. Не отговаря на изискванията и нормите на кодекса на екскурзовода.

 /2/ (Изм. с решение на
Общото събрание 01.05.2008г.) Изключването става от Управителния съвет на СЕБ.

 /3/ Разпореждането по ал.
/1/ т. 1. не се отнася до съюзни членове, които са пенсионирани.

 

СЕКЦИИ

 

 Чл. 15. (Отм. с решение на
Общото събрание от 01.05.2008г.)

 Чл. 16. (Отм. с решение на
Общото събрание от 01.05.2008г.)

 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ, РЕШЕНИЯ

 Чл. 17. (1) Върховен орган на сдружението е общото събрание.

 (2) Управителен орган на сдружението е управителният съвет.

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Чл. 18. Общото събрание се състои от всички членове на сдружението

 

 Чл. 19. (1) Общото събрание:

 1. изменя и допълва устава;

 2. приема други вътрешни актове;

 3. избира и освобождава членовете на управителния съвет;

 4. приема и изключва членове;

 5. взема решение за откриване и закриване на клонове;

 6. взема решение за участие в други организации;

 7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

 8. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

 9. приема бюджета на сдружението;

 10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

 11. приема отчета за дейността на управителния съвет;

 12. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.

 (2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

 (3) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.

 (4) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и
съответствие с устава.

 (5) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

 (6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки
член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

 

Свикване на общото събрание

 Чл. 20. (1) Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

 (2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

 Кворум

 Чл. 21. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

 Гласуване

 Чл. 22. (1) Всеки член на общото събрание има право на един глас.

 (2) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

 (3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на
писмено пълномощно, освен ако друга норма на представителство или събрание на пълномощниците не са предвидени в устава. Преупълномощаване не се допуска.

 

Вземане на решения

 Чл. 23. (1) Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

 (2) Решения по чл. 19, ал. 1, т. 1 и 7 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

 (3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

 Чл. 24. (1) (Изм. с решение
на Общото събрание 01.05.2008г.) Управителният съвет се състои от седем лица - членове на сдружението. Членовете на управителния съвет се избират за срок от пет години.

 (2) Общото събрание избира председател измежду членовете на Управителния съвет.

 

Правомощия на управителния съвет

 Чл. 25. Управителният съвет:

 1. представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови
членове;

 2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;

 3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;

 4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;

 5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;

 6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

 7. определя адреса на сдружението;

 8. Оказва текущо съдействие за професионална защита и социално подпомагане на съюзните членове.

 9. (Изм. с решение на Общото събрание 01.05.2008г.) Разглежда възражения за отказ за приемане в СЕБ и жалби против неправомерни действия на УС.

 10. Утвърждава препоръки до лицензионната комисия към министерството на търговията и туризма за издаване на лиценз за правоспособност на изтъкнати професионалисти-екскурзоводи, членове на съюза.

 11. Осъществява връзките с други обществени организации и държавни органи по въпроси от неговата
компетентност.

 12. Управителният съвет избира одобрява предложенията на Управителния съвет на съюза за назначаване на главен счетоводител и юридически съветник.

 13. Определя щатното разписание на Съюза и размера на възнаграждението на щатните и нещатните
служители.

 

Заседания на управителния съвет

 

Чл. 26. (1) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.

 (2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

 (3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

 (4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите.

 (5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

 

 Чл. 27. /1/ Членовете на Контролния съвет се избират от общото делегатско събрание с явно гласуване.

 /2/ Членовете на Контролния съвет не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата.

 /3/ Новоизбраният от Общото делегатско събрание Контролен съвет на първото си заседание избира свой председател.

 /4/ Председателят на KС се избира само при наличие на подписана от него декларация, че по време на мандата му няма да участва в ръководството на политически и синдикални организации.

 

 Чл. 28. /1/ Избраният от Общото делегатско събрание на СЕБ Контролен съвет проверява:

 1. Изпълнението на решенията на Общото делегатско събрание и спазването на Устава на СЕБ.

 2. Материалното състояние на на СЕБ и правилното съхраняване на съюзното имущество.

 3. Финансовата дейност на СЕБ и спазването на бюджетната и финансовата дисциплина, както и
целесъобразното определяне на приходите и разходите.

 /2/ (Отм. с решение на Общото събрание от 01.05.2008 г.).

 /3/ За отстраняване на констатирани нередности Контролният съвет на СЕБ прави предложения пред
Управителния съвет на СЕБ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 Чл. 29. /1/ СЕБ се представлява и задължава пред трети лица с подписа на Председателя или упълномощено от него лице.

 /2/ Председателят осъществява оперативно ръководство по изпълнение на решенията на колективните ръководни органи на СЕБ.

 /3/ В помощ на Председателя работят щатни и нещатни сътрудници, предложени от Председателя и утвърдени по реда на чл. 25. ал./1/.

 

ИМУЩЕСТВО

 

 Чл. 30. Имуществото на СЕБ се състои от право на собственост, право на ползване и други вещни права върху движими и недвижими имоти, права върху обекти на интелектуална собственост, ценни книги, дялово участие в сдружения, вземания и други права, както и задължения.

 

 Чл. 31. Източници на средства са:

 1. Членски внос в размер, определен от Общото делегатско събрание на СЕБ.

 2. Доходи от стопанска дейност.

 3. От свои печатни издания, научни и други мероприятия и от други фондове.

 4. Спонсори, дарения, помощи.

 

 Чл. 32. Разходите на СЕБ са:

 1. Издръжка на офис

 2. Издръжка на щатния и нещатния персонал.

 3. Финансиране на професионалното усъвършенстване на съюзните членове чрез курсове, лектории и
семинари.

 

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

 Чл. 33. Съюзът на Екскурзоводите в България може да се преобразува в друг вид юридически лица с
нестопанска цел съгласнои настоящия устав.

 

Прекратяване

 Чл. 34. (1) Юридическото лице с нестопанска цел се прекратява:

 1. с решение на Общото събрание;

 2. с решение на окръжния съд по седалището регистрация;

 3. при обявяване в несъстоятелност.

 

Ликвидация

 Чл. 35. (1) При прекратяване на СЕБ се извършва ликвидация.

 (2) Ликвидацията се извършва от управителния съвет.

 (3) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

 

Имущество след ликвидация

 Чл. 36. (1) Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава в полза на членовете на съюза и се разпределя поравно между членовете на съюза, действителни в датата на обявяване на сдружението в ликвидация.

 (2) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал. 1. отговарят за задълженията на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел до размера на придобитото.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Печатът на СЕБ е кръгъл с надпис “Съюз на екскурзоводите в България”.

§ 2. Настоящият устав е приет на Общо делегатско събрание на СЕБ на 02. декември 2002г. в гр. Варна и изменен с решение на Общото събрание на 01. май 2008 г.