Регистрация | Забравена парола

Нормативна база

Проектозакон за туризма, декември 2010

 

Раздел I

ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ПРОФЕСИЯ "ЕКСКУРЗОВОД"

 

Чл. 163. (1) Професията екскурзовод е регулирана професия по смисъла на Закона за признаване на професионални квалификации.

(2)  Екскурзовод е лице, което въз основа на регистрация в регистъра на екскурзоводите по ал. 3 предоставя екскурзоводски услуги. При реализиране на програмата на туристите, екскурзоводът ги запознава с природно-географските особености, обществено-икономическото развитие и културно-историческото наследство на страната.

(3)  Екскурзовод може да бъде само лице, вписано в регистъра на Националното професионално сдружение на екскурзоводите.

(4)  В регистъра по ал. 3 се вписват екскурзоводите и свързаните с тях обстоятелства, предвидени в закона.

 

(5)     Регистърът по ал. 3 се поддържа в електронен вид и се публикува на интернет страницата на Националното професионално сдружение на екскурзоводите.

(6)     Граждани на държави - членки на Европейския съюз, и на Европейското икономическо пространство с професионална квалификация "екскурзовод", придобита в държава членка, на които е призната правоспособност по реда на този закон, имат право да използват професионалното звание "екскурзовод" на територията на Република България.

 

Чл. 164. (1) Правоспособност на екскурзовод може да придобие дееспособно физическо лице, което отговаря на следните изисквания:

1. има придобита професионална квалификация за професия "Екскурзовод" по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение, или висше образование по специалности от професионално направление "Туризъм", в учебните планове, на които е заложена теоретична и практическа подготовка по
екскурзоводство и интерпретация в рамките на минимум един учебен семестър;

2.  е положило изпит за придобиване на правоспособност;

3.  има тригодишен стаж;

4.  не е лишено от правоспособност на екскурзовод;

5.  не е лишено от правото да упражнява екскурзоводска професия;

6. владее български език и говори отлично езика / езиците, на който / които ще предлага екскурзоводските услуги;

7. е вписано в регистъра по чл. 163, ал. 3.

(2) За стаж по ал. 1, т. 2 се зачита прослуженото време като

 

Чл. 165. (отпада от последната редакция) (1) Екскурзоводът се застрахова за времето на своята професионална дейност за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения. Минималният и максималният размер на застрахователната сума се определят от Националното професионално сдружение на екскурзоводите.

(2) (отпада от последната редакция)Екскурзоводът е длъжен в 7-дневен срок от сключването на договора по ал. 1 да представи в Националното професионално сдружение на екскурзоводите копие от застрахователната полица.

 

Чл. 166. (1) За вписване в регистъра на Националното професионално сдружение на екскурзоводите, лицето подава заявление до сдружението, към което прилага следните документи:

1.  копие на документа за професионална квалификация или на дипломата за висше образование, съгласно чл. 164, ал. 1, т. 1;

2.  копие от документите, удостоверяващи владеенето на чужд език/езици;

3.  декларация, че не му е отнета правоспособността на екскурзовод и не е лишен от правото да упражнява екскурзоводска дейност;

4.  (отпада от последната редакция)  копие на застрахователната полица по чл. 165.

(2)  За да се впише в регистъра съответното лице полага изпит по теория и практика на професията.

(3)  Условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност се уреждат с наредбата по чл. 170, ал. 4.

(4)  В регистъра се вписват:

1. имената и контактните данни на екскурзовода;

2. областта, в която ще се предлагат екскурзоводските услуги;

3. (отпада от последната редакция)  районът на действие на лицето, съобразно нивото на придобитата правоспособност;

4. езикът/ците, на който/които ще предлага екскурзоводските услуги;

5. датата и номера на сертификата, съответното ниво;

6. (отпада от последната редакция)  наименованието и седалището на застрахователя, както и размера на застрахователната сума;

7.промени в обстоятелствата по т. 1-5;

8.отнемането на правоспособността на екскурзовода и срокът, за който е отнета.

(5) С вписването в регистъра екскурзоводите придобиват право на членство в Националното професионално сдружение на екскурзоводите.

(6) Лицата, вписани в регистъра на Националното професионално сдружение на екскурзоводите, са длъжни в 7-дневен срок да заявят за вписване промените в обстоятелствата, подлежащи на вписване.

 

Чл. 167. Екскурзоводът загубва правоспособността си:

1. по негово писмено искане до Националното професионално сдружение на екскурзоводите.

2.  при смърт или с поставянето му под запрещение;

3.  при възникване на пречка по чл. 164, ал. 1.

 

Чл. 168. (1) При заличаването от регистъра на Националното професионално  сдружение  на  екскурзоводите, се  отбелязва основанието за загубване на правоспособността.

(2) Правоспособността на екскурзовода се загубва със заличаването му от регистъра освен в случаите по чл. 167 т. 2.

 

Чл. 169. (1) Правоспособността на екскурзовод се възстановява по негово искане, ако е била загубена на основание лишаване от правоспособност за определен срок - след изтичане на срока.

(2) Искането за възстановяване на правоспособността се прави пред Националното професионално сдружение на екскурзоводите, в едномесечен срок от отпадане на основанието за загубването й.

(3) Възстановяването на правоспособността се отбелязва в регистъра на Националното професионално сдружение на екскурзоводите.

 

Чл. 170. (1) Националното професионално сдружение на екскурзоводите издава на вписаното в регистъра по чл. 163, ал. 3 лице сертификат за правоспособност на екскурзовод и идентификационна карта, показваща неговата професионална правоспособност, когато предлага екскурзоводски услуги.

(2) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма утвърждава образеца на идентификационната карта по ал. 1 по предложение на Националното професионално сдружение на екскурзоводите.

(3)   (отпада от последната редакция)  Нивата на правоспособност, придобити по реда на този закон и наредбата по ал. 4, са първо, второ и трето, като първото ниво изисква най-висока квалификация.

(4)   Условията, изискванията и реда за издаване на сертификати за правоспособност, видовете сертификати за правоспособност, квалификационните нива за всеки вид сертификат, условията, изискванията и реда за придобиване на квалификационни нива се уреждат с наредба, издадена от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра на образованието, младежта и науката.

 

Чл. 171. (1) Право да упражняват професията екскурзовод имат само лица, които са вписани в регистъра на екскурзоводите и са получили сертификат за правоспособност на екскурзовод.

(2) Признаването на професионална квалификация за упражняването на професията екскурзовод в Република България, придобита в други страни - членки на Европейския съюз, и в трети държави, се извършва при условията и по реда на Закона за признаване на професионални квалификации.

 

Чл. 172. Екскурзоводът е длъжен да:

1.  поддържа професионалната си компетентност;

2.  участва в дейността на Националното професионално сдружение на екскурзоводите и неговите органи, както и да спазва устава на сдружението, когато е неин член;

3.  спазва Кодекса за професионална етика на екскурзоводите;

4.  (отпада от последната редакция)  се застрахова за рисковете от своята професионална дейност;

5.        заплаща членски внос на Националното професионално сдружение на екскурзоводите, когато е негов член;

6.        съдейства на органите на Националното професионално сдружение на екскурзоводите.

 

Чл. 173. (1) Професионалните туристически сдружения на екскурзоводите, вписани в Националния туристически регистър се обединяват в едно Национално професионално сдружение на екскурзоводите..

(2) Всяко новорегистрирано професионално туристически сдружение е член по право на създаденото Национално професионално сдружение на екскурзоводите и подава молба за членство в 1-месечен срок от регистрацията си.

 

Чл. 174. (1) Националното професионално сдружение на екскурзоводите, е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, което се учредява, регистрира, управлява, преобразува и прекратява по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Националното професионално сдружение на екскурзоводите осигурява и регулира упражняването на професията екскурзовод в интерес на обществото. Националното професионално сдружение на екскурзоводите е орган по признаване на професионална квалификация за професията екскурзовод по смисъла на чл. 4, т. 5 от Закона за признаване на професионални квалификации.

(2)   Националното професионално сдружение на екскурзоводите извършва своята дейност при спазване на закона, въз основа на устава и в изпълнение на решенията на своите органи на управление.

(3)........ Националното професионално сдружение на екскурзоводите.се
вписва в Националния туристически регистър по реда на чл.….. (за туристическите сдружения)

 

Чл. 175. (1) В случай, че в този бранш има създадено само едно професионално туристическо сдружение на екскурзоводите то се признава за Национално професионално сдружение на екскурзоводите.

(2) В случай, че в този бранш има регистрирани две или повече професионални туристически сдружения, които не могат да сформират Национално професионално сдружение на екскурзоводите, съответните организации и министъра на икономиката, енергетиката и туризма подписват споразумение съобразно броя на страните, с което уреждат техните права и задължения по отношение на националната им представителност. Споразумението се подновява ежегодно.

(2) Споразумението по ал. 2 се прекратява при регистриране на Национално професионално сдружение на екскурзоводите.

 

Чл. 176. Екскурзоводът носи имуществена отговорност за вредите, причинени от виновно неизпълнение на неговите задължения, съгласно Закона за задълженията и договорите, но не повече от удостоверения материален интерес.

 

Чл. 177. (1) За виновно неизпълнение на задълженията по закона,
устава и Кодекса за професионална етика на екскурзоводите на
Националното     професионално          сдружение           на Екскурзоводите екскурзоводът носи дисциплинарна отговорност.

(2)         Дисциплинарните наказания са:

1. порицание;

2. глоба от 100 до 1000 лв.;

3. предупреждение за лишаване от правоспособност;

4. лишаване от правоспособност за срок от 3 месеца до 1 година.

(3.) Глобата по ал. 2, т. 2 се събира в полза на Националното
професионално сдружение на екскурзоводите.

 

Чл. 178. Дисциплинарната отговорност се погасява с 6-месечна давност от откриване на нарушението и не по-късно от две години от извършването му.

(2) Дисциплинарното нарушение са смята за открито от момента, в който органът по чл. 179, ал. 1 е узнал за нарушението. В случай, че узнаването е станало по повод на подадена жалба или сигнал, органът по чл. 179, ал. 1 е длъжен в тримесечен срок да образува дисциплинарно производство, ако прецени, че е налице дисциплинарно нарушение.

Чл. 179. (1) Дисциплинарното производство се образува по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма или служебно от оторизиран състав на Националното професионално сдружение на екскурзоводите..

(2) Органът, по чиято инициатива е образувано дисциплинарното производство, уведомява екскурзовода, който може да даде обяснения в 7-дневен срок от уведомяването.

 

Чл. 180. Националното професионално сдружение на екскурзоводите.приема правилник за състава, и организацията на дейността на дисциплинарната комисия, след съгласуване с министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

 

Чл. 181. (1) Ежегодно Националното професионално сдружение на екскурзоводите.предоставя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма списък на лицата, активно упражняващи професията "Екскурзовод", за публикуване на информацията в Националния туристически регистър.

(2) При настъпила промяна в списъка, същият се актуализира по заявление на Националното професионално сдружение на екскурзоводите.