Регистрация | Забравена парола

Нормативна база

ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА

В сила от 26.03.2013 г.

Обн. ДВ. бр.30 от 26 Март 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.40 от 13 Май 2014г., изм. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2015г., доп. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 15 Март 2016г., изм. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2016г., изм. ДВ. бр.59 от 29 Юли 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 27 Септември 2016г.

............ Цитат от закона:

Глава дванадесета.

ЕКСКУРЗОВОДИ, ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ И СКИ УЧИТЕЛИ (В СИЛА ОТ 27.09.2013 Г.)

 

Чл. 146. (1) За упражняване на професиите "екскурзовод", "планински водач" и "ски учител" е необходимо съответното лице да притежава правоспособност за извършване на дейността и да бъде вписано в съответния регистър - част от

 Националния туристически регистър. Ски учителите упражняват професията си само чрез ски училището, към което са наети.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) Министърът на туризма съгласувано с министъра на образованието и науката и министъра на младежта и спорта определя с наредби образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професиите по ал. 1.

 

Чл. 147. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) Лицата, придобили правоспособност за упражняване на професиите по чл. 146, ал. 1, подават заявление по образец до министъра на туризма за вписване в съответния регистър.

(2)  Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1.  документ, удостоверяващ придобитата правоспособност;

2.    сертификат или друг документ, удостоверяващ владеене на чужди езици, когато е приложимо;

3.   декларация за свободно упражняване на професията и/или копие на договор за упражняването ѝ;

4.  документ за платена такса за вписване съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

(3)  Заявлението по ал. 1 заедно с приложените документи може да се подава и по електронен път по реда на чл. 144.

(4)  В съответния регистър по чл. 146, ал. 1 се вписват:

1.  имената и данните за контакт на екскурзовода, планинския водач, ски учителя;

2.  езикът, на който ще се упражнява съответната професия;

3.  начинът на упражняване на професията;

4.  извършените промени във вписаните обстоятелства.

(5)    При промяна на вписаните по ал. 4 обстоятелства съответните лица са длъжни в 7-дневен срок от настъпването ѝ да я заявят за отразяване в регистъра.

(6)   (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице със заповед заличава вписаното по ал. 1 лице от съответния регистър по чл. 146, ал. 1:

1.  по искане на вписаното лице;

2.  при подаване на неверни данни за вписване в регистъра;

3.  при неупражняване на професията в продължение на две години.

(7)     Заповедта по ал. 6, т. 2 и 3 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Заповедта подлежи на предварително изпълнение. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение, освен ако съдът постанови друго.
(8)  Лицата, заличени на основание ал. 6, т. 3 от съответния регистър по чл. 146, ал. 1, могат да заявят ново вписване, но не по-рано от 6 месеца от датата на заличаването им.
Чл. 148. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице издава на вписаното в съответния регистър по чл. 146, ал. 1 лице съответна идентификационна карта.

(2)   (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) Министърът на туризма утвърждава образците на идентификационните карти по ал. 1 за всяка от професиите по чл. 146, ал. 1. Картите трябва да дават възможност за ясна идентификация чрез снимка и най-малко две имена на съответния екскурзовод, планински водач или ски учител, а за ски учителя - и посочване на ски училището, в което е нает.

(3)    (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) При загуба или унищожаване на идентификационна карта министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице издава дубликат по заявление на лицето по чл. 146, ал. 1.

Чл. 149. Екскурзоводите, планинските водачи и ски учителите са длъжни при упражняване на професията да носят на видно място идентификационната си карта по чл. 148, ал. 1 по начин, който да осигурява във всеки един момент идентификацията по смисъла на чл. 148, ал. 2.

Чл. 150. Екскурзоводът, планинският водач и ски учителят носят имуществена отговорност за вредите, причинени от виновно неизпълнение на техните задължения, съгласно Закона за задълженията и договорите.

 

............ Цитат от закона:

Глава шестнадесета.

КОНТРОЛ

Чл. 171. (1) Контролът по спазването на закона и по издадените въз основа на него нормативни актове се осъществява от:

1.  (изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) министъра на туризма;

2.  Комисията за защита на потребителите;

3.  областните управители;

4.  кметовете на общини;

5. председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощено от него длъжностно лице.

..............


Чл. 177. (1) Комисията за защита на потребителите извършва последващ контрол за спазване изискванията на закона с изключение на чл. 168, ал. 2 и чл. 169, ал. 2:

1.  на туроператорите и туристическите агенти;

2.  за категоризация на туристическите обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 - 3;

3.  за сертифициране на туристическите обекти по чл. 3, ал. 2, т. 5;

4.     на лицата собственици или с предоставени права за ползване върху прилежащото към ски писта съоръжение;

5. на екскурзоводи, планински водачи и ски учители.

 

............ Цитат от закона:

Глава седемнадесета.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 186. (1) На туроператор или туристически агент, който при осъществяване на своята дейност сключи договор с нерегистриран по този закон туроператор или туристически агент, с лице, извършващо туристическа дейност в некатегоризиран или несертифициран туристически обект, с нелицензиран превозвач или застраховател, с екскурзоводи, планински водачи и ски учители, се налага имуществена санкция в размер 2000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, имуществената санкция е в размер от 5000 лв.

…………………………

Чл. 219. (1) На лицата, упражняващи професията "екскурзовод", "планински водач" и "ски учител", без да са вписани в Националния туристически регистър съгласно изискванията на този закон, се налага глоба в размер 1000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер 3000

лв.

 

Чл. 220. (1) На лицата, упражняващи професията "екскурзовод", "планински водач" и "ски учител", без да носят съответната идентификационна карта, се налага глоба в размер 500 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер 1000

лв.

 

............ Цитат от закона:

Допълнителни разпоредби

 

§ 1. По смисъла на този закон:

…………………………….

73. "Екскурзовод" е лице, вписано в Националния туристически регистър за упражняване на професията "екскурзовод", което при реализиране на програмата на туристи ги запознава с природно-географските особености, обществено-икономическото развитие и културното наследство на страната.

 

 

НАРЕДБА № 1 ОТ 5 ЯНУАРИ 2016 Г. ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА

ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА "ЕКСКУРЗОВОД"

 

В сила от 20.07.2016 г.

 

Издадена от Министерството на туризма Обн. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2016г.

Изтегли от тук: Наредба 1